U bent hier: Home  »  Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Myrtax Bewindvoering

Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
1.1 Cliënt: De persoon die door de rechter onder bewind wordt gesteld dan wel ieder persoon die een overeenkomst met Myrtax Bewindvoering uit Doetinchem heeft gesloten.
1.2 Bewindvoerder: Myrtax Bewindvoering uit Doetinchem. 
1.3 Bewindvoering: Door de rechter uitgesproken bewind waarbij alle financiële handelingen ten behoeve van een persoon uitgevoerd worden door een door de rechter aangewezen bewindvoerder.
1.4 Beheerrekening: Een ten behoeve van Myrtax Bewindvoering uit Doetinchem geopende rekening op naam van de cliënt waarop diens inkomen wordt gestort en de betalingen van de vaste en variabele lasten evenals eventuele reserveringen plaatsvinden.
1.5 Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken.
1.6 Leefgeld: De periodieke vergoeding die de cliënt op basis van het vastgestelde inkomensplan ontvangt om te voorzien in de huishoudelijke uitgaven.
 
Artikel 2. Algemene bepalingen
2.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten tussen Myrtax Bewindvoering en cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de cliënt deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Elke cliënt ontvangt bij het ondertekenen van de overeenkomst een exemplaar van de algemene voorwaarden welke ook zijn gepubliceerd op de website www.myrtax.net.
 
Artikel 3. Totstandkoming, ontbinding of beëindiging van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst is van kracht zodra de overeenkomst is ondertekend door cliënt en Myrtax Bewindvoering.
3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit.
3.3 Myrtax Bewindvoering kan de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
a) de cliënt overlijdt;
b) de cliënt verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt of weigert inlichtingen te verstrekken en medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst;
c) de verhoudingen tussen Myrtax Bewindvoering en cliënt verstoord zijn en zij niet tot overeenstemming kunnen komen;
d) de cliënt een medewerker van Myrtax Bewindvoering onjuist bejegent of bedreigt;
e) Myrtax Bewindvoering failliet is verklaard;
 f) er geen inkomen meer binnenkomt bij cliënt.
3.4 De cliënt kan de overeenkomst tussentijds beëindigen, door schriftelijke opzegging en een opzegtermijn van een maand in acht te nemen. De overeenkomst eindigt op de laatste dag van de maand.
3.5 In geval er sprake is van een zodanig zwaarwichtige reden, eveneens de opzegtermijn van een maand, tenzij een dringende, door Myrtax Bewindvoering onverwijld mee te delen reden onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt.
3.6 Ingeval van overdracht van de werkzaamheden is Myrtax Bewindvoering verantwoordelijk, in overleg met de cliënt, voor een correcte overdracht van de benodigde gegevens aan de overnemende dienstverlener te verzorgen.
 
Artikel 4. Verloop bewind
4.1 Tijdens de intake wordt een intakeformulier ondertekend, waarna de onder bewindstelling wordt opgestart. Indien de onder bewindstelling door de kantonrechter wordt uitgesproken ontvangt u hiervan een beschikking. De onder bewindstelling wijzigt niet de juridische positie van de schuldeisers en de schuldenaar. De rechtsmiddelen die de schuldeiser ten dienste staan blijven van kracht.
4.2 Myrtax Bewindvoering stelt na aanvang van de onder bewindstelling een boedelbeschrijving (inventarisatie van bezittingen en schulden, evenals de inkomsten en uitgaven) op en dient deze binnen 3 maanden na aanvang van het bewind in bij de kantonrechter.
4.3 Myrtax Bewindvoering stelt, indien mogelijk in samenspraak met de cliënt een inkomens-/budgetplan op met daarin opgenomen de maandelijkse inkomsten en uitgaven evenals de hoogte van het leefgeld en de frequentie van de toekenning daarvan wordt vastgesteld en waaruit blijkt hoe het bewind zal plaatsvinden. Er wordt in ieder geval prioriteit gegeven aan betaling van huisvestingslasten, energiekosten en noodzakelijke verzekeringen, evenals de kosten van de bewindvoering of het beheer. Myrtax Bewindvoering behoudt zich het recht voor bij gewijzigde omstandigheden het inkomens-/budgetplan aan te passen.
4.4 De cliënt opent of heeft een bankrekening waar het leefgeld op wordt gestort en waarover de cliënt zelf de beschikking heeft. Roodstand is hier niet mogelijk. Daarnaast wordt een bankrekening op naam van cliënt geopend, waar alleen Myrtax Bewindvoering de beschikking over heeft. Op de rekening zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. De kosten van de bankrekeningen komen voor rekening van cliënt.
 
Artikel 5. Verplichtingen Myrtax Bewindvoering
5.1 Na de onder bewindstelling zal Myrtax Bewindvoering zo spoedig mogelijk de in artikel 4 genoemde werkzaamheden uitvoeren.
5.2 Voorts zorgt Myrtax Bewindvoering ervoor dat desbetreffende instanties zo spoedig mogelijk worden benaderd en geïnformeerd over de onder bewindstelling of beheer en verzoekt aan alle organisaties waar cliënt financiële betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie rechtstreeks aan Myrtax Bewindvoering te zenden.
5.3 Met het aangaan van een overeenkomst machtigt de cliënt Myrtax Bewindvoering om het inkomen van de cliënt te ontvangen en op basis daarvan uitvoering aan het inkomens-/budgetplan te geven. Myrtax Bewindvoering zal alle werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het inkomens-/budgetplan en die in het financiële belang zijn van de cliënt. Myrtax Bewindvoering kan hierbij derden benaderen om hem hierin bij te staan, bijvoorbeeld een advocaat bij procesvertegenwoordiging, waarbij de kosten voor rekening van cliënt komen.
5.4 Myrtax Bewindvoering zal in overleg met de cliënt bepalen of, wanneer en hoe vaak Myrtax Bewindvoering aan cliënt een overzicht stuurt van het gevoerde beheer. In beginsel wordt hier door Myrtax Bewindvoering aan voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening. Op verzoek is het mogelijk om via internet uw betalingen te kunnen volgen. 
5.5 Voorts legt Myrtax Bewindvoering jaarlijks en aan het einde van de onder bewindstelling rekening en verantwoording af aan de bevoegde kantonrechter. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Dit rapport wordt ook aan de cliënt verstrekt. In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald, waarin de rekening en verantwoording ingeleverd moet worden.
5.6 De cliënt heeft geen zeggenschap over het geld, alle in- en uitgaven worden door Myrtax Bewindvoering geregeld. Bij betaling van de uitgaven zal er prioriteit worden gegeven aan de huisvestingslasten, noodzakelijke verzekeringen en de uitgaven voor levensonderhoud. De uitgaven voor levensonderhoud zal Myrtax Bewindvoering in overleg met cliënt wekelijks of maandelijks overmaken naar de leefgeldrekening.
5.7 De werkzaamheden zullen door een vaste contactpersoon van Myrtax Bewindvoering worden uitgevoerd. De cliënt kan zich met vragen richten tot deze medewerk(st)er. Is de vaste contactpersoon niet aanwezig dan neemt een andere medewerk(st)er de werkzaamheden waar.
5.8 De cliënt kan te allen tijde nakoming eisen, tenzij Myrtax Bewindvoering hieraan in redelijkheid niet gehouden kan worden. Myrtax Bewindvoering is verplicht zich maximaal in te spannen om de vastgelegde werkzaamheden uit te voeren. Echter Myrtax Bewindvoering kan niet aansprakelijk worden gesteld door de cliënt als deurwaarders kosten in rekening brengen of vonnis gaan halen bij de rechtbank, griffiekosten en bankkosten of andere gelijksoortige kosten zich onverhoopt voordoen.
5.9 Indien Myrtax Bewindvoering en cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het financieel plan, bepaalt Myrtax Bewindvoering de inhoud hiervan.
5.10 In het financieel plan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door Myrtax Bewindvoering en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.
5.11 De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van Myrtax Bewindvoering, worden beïnvloed door allerlei (externe) factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Myrtax Bewindvoering verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door de cliënt en/of derden van wie Myrtax Bewindvoering afhankelijk is. Myrtax Bewindvoering kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
 
Artikel 6. Verplichtingen cliënt
6.1 Bij aanvang van de bewindvoering draagt de cliënt zelf zorg voor de betaling van al zijn/haar vaste of variabele lasten tot het moment dat alle inkomsten gestort worden op de beheersrekening. Bij onduidelijkheid wordt overleg gepleegd met Myrtax Bewindvoering over wie zorg draagt voor welke betaling.
6.2 Bij onder bewindstelling geeft cliënt aan Myrtax Bewindvoering volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. Cliënt geeft alle noodzakelijke informatie en administratie aan de bewindvoerder en zorgt ervoor dat alle correspondentie wekelijks wordt doorgestuurd aan Myrtax Bewindvoering. Dit geldt ook voor hulppersonen van de cliënt, die door de cliënt worden ingeschakeld. Eerst indien en zodra de benodigde documenten zijn verstrekt, zal Myrtax Bewindvoering haar werkzaamheden aanvangen.
6.3 De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan Myrtax Bewindvoering mede te delen.
6.4 De cliënt verplicht zich jegens Myrtax Bewindvoering om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat cliënt hierover overleg heeft gepleegd en Myrtax Bewindvoering hierover vooraf instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of instant houden van een roodstand op een bank en/of girorekening. Voorts wordt onder financiële verplichtingen verstaan het aangaan van leningen, contracten, (telefoon)abonnementen en verder alles wat van invloed kan zijn op de bestedingsruimte. Wanneer cliënt nieuwe schulden maakt en/of nieuwe financiële verplichtingen aangaat, zal dit onvermijdelijk leiden tot vermindering van het leefgeld.
6.5 De cliënt blijft bij budgetbeheer en/of budgetcoaching steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen.
6.6 De cliënt dient, indien mogelijk, zelf voor zijn inkomen zorg te dragen en licht de bewindvoerder in over de aard en herkomst van het vermogen. Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het inkomen. Dit inkomen kan voortkomen uit o.a. arbeid, inkomen uit vermogen, inkomen uit uitkering of een uitkering van pensioen. Cliënt overlegt vooraf met de Myrtax Bewindvoering over alle wijzigingen die betrekking hebben op het dienstverband c.q. uitkering.
6.7 Cliënt dient bereikbaar te zijn per telefonisch, per mail of schriftelijk.
6.8 Er zal door cliënt op welke manier dan ook geen: beledigingen, dreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar medewerk(st)ers van Myrtax Bewindvoering gedaan worden.
 
Artikel 7. Beloning
7.1 Voor salaris, onkosten en overige bijzonderheden wordt voor bewindvoering aangesloten bij de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonsector-voorzitters (LOK) en geldt voor alle professionele bewindvoerders. Dit dient goedgekeurd te worden door de bevoegde kantonrechter. Kosten voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld. De tarievenlijst staat vermeld op de website van Myrtax Bewindvoering. Bij het in rekening brengen van deze beloning zal de bewindvoerder beoordelen of rechthebbende deze kosten zelf dient te voldoen, of dat hiervoor bijzondere bijstand aangevraagd zal worden. Bij twijfel zal bijzondere bijstand bij de gemeente van inschrijving aangevraagd worden.
7.2 Een tussentijdse verandering van de tarieven die Myrtax Bewindvoering in rekening brengt, wordt tijdig en vooraf kenbaar gemaakt.
7.3 Myrtax Bewindvoering zal de verschuldigde vergoeding voor de genoemde dienstverlening middels een maandelijks incasso van de beheerrekening afschrijven.
7.4 Indien de cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet, waardoor Myrtax Bewindvoering de vergoeding niet kan incasseren, zullen de in redelijkheid gemaakte incassokosten voor rekening van de cliënt komen.
7.5 Voor alle andere overeenkomsten (niet zijnde bewind) geldt dat het honorarium evenals de kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Indien betaling achterwegen blijft, kan Myrtax Bewindvoering haar werkzaamheden opschorten. Is de cliënt in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een/ meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening.
 
Artikel 8. Privacy en geheimhouding
8.1 De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de cliëntenregistratie van Myrtax Bewindvoering. Dit betekent dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens worden alleen door bewindvoerder gebruikt en verstrekt aan derden, indien dat in het belang van rechthebbende is of indien dit voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden als bewindvoerder. Op deze cliëntenregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
8.2 Na het sluiten van een overeenkomst wordt er een persoonlijk dossier aangelegd. Hierin worden alle persoonlijke documenten en informatie/gegevens bewaard. Het dossier is in eigendom van Myrtax Bewindvoering.
8.3 De inkomensbeheerder verstrekt aan de klant desgevraagd inzage in en afschrift van bescheiden uit het dossier. Inzage en verstrekking van afschriften blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ander.
8.4 Myrtax Bewindvoering respecteert privacy en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de gesloten overeenkomst van elkaar of uit een andere bron over elkaar is verkregen en waarvan zij redelijkerwijs horen te weten dat deze vertrouwelijk van aard is.
8.5 Myrtax Bewindvoering is niet gerechtigd de informatie die aan haar door de cliënt ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een klacht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
8.6 Myrtax Bewindvoering is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Tenzij er door de cliënt schriftelijk toestemming is voor verleend of er een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking geldt. Toestemming is niet nodig voor inzage door degenen die door Myrtax Bewindvoering worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst en die deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden ten behoeve van hun werkzaamheden voor de klant.
 
 Artikel 9. Bereikbaarheid
Voor de openingstijden van Myrtax Bewindvoering wordt verwezen naar de website van Myrtax Bewindvoering: www.Myrtax.net. Voorts is het altijd mogelijk een afspraak voor een bespreking te maken. Myrtax Bewindvoering behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en dit tijdig en vooraf kenbaar maken.
 
Artikel 10. Klachten
Myrtax Bewindvoering heeft een klachten- en bezwaarregeling. Op verzoek zal aan cliënt het klachtenreglement ter beschikking worden gesteld. Het klachtenreglement is ook gepubliceerd op de website van Myrtax Bewindvoering: www.Myrtax.net.
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Indien er sprake is van een omstandigheid - waaronder begrepen een nalaten - die leidt tot aansprakelijkheid van Myrtax Bewindvoering dan is de aansprakelijkheid van Myrtax Bewindvoering steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijksheidverzekeraar van Myrtax Bewindvoering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van Myrtax Bewindvoering komt.
11.2 De verwerking van de door cliënt en derden aangeleverde gegevens wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Myrtax Bewindvoering kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de door cliënt en/of derden aangeleverde informatie. Behoudens opzet of grove schuld van Myrtax Bewindvoering, is zij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie.
11.3 Myrtax Bewindvoering Budgetbeheer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar Myrtax Bewindvoering Budgetbeheer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op de cliënt(en).  

Contactgegevens

Bezoekadres

Gezellenlaan 7
7005 AX Doetinchem

Postadres

Postbus 822
7000 AV Doetichem
U kunt ons bereiken op:

0314 - 200 121

Voor vragen:

info@myrtax.eu