Wat is curatele?

Iemand die onder curatele staat mag geen beslissingen meer nemen over belangrijke persoonlijke, zakelijke en financiële handelingen. Curatele is een maatregel voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet zelf kunnen behartigen.

De persoon die onder curatele staat, moet voor alle beslissingen toestemming vragen aan de curator.

Voor wie is curatele bedoeld?

Curatele is bedoeld voor volwassenen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet. Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld als hij:

  • Een geestelijke stoornis heeft waardoor hij (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen. Denk bijvoorbeeld aan een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.
  • Zeer onverantwoord omgaat met geld.
  • Door bijvoorbeeld drank- of drugsmisbruik zijn belangen niet meer kan behartigen, of in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

Wat merkt u van curatele?

Iemand die onder curatele staat, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Hij of zij heeft toestemming van de curator nodig voor alle rechtshandelingen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan iets kopen of huren; een testament laten maken; een samenlevingscontract aangaan; persoonlijke verzorging.

Wij vinden het belangrijk om als curator de betrokkene zoveel mogelijk te betrekken bij de te nemen beslissing. Als de persoon zelf geen beslissingen kan nemen, is hij 'wilsonbekwaam'. In dat geval beslist de curator. Als het gaat om een medisch onderzoek of behandeling, beslist de behandelend arts.

Hoe kan curatele aangevraagd worden?

Curatele wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank. Dit moet een rechtbank zijn in het rechtsgebied waar de persoon woont voor wie de ondercuratelestelling wordt aangevraagd. U kunt ondercuratelestelling voor uzelf aanvragen. Eveneens kunnen uw partner en familieleden zo'n verzoek indienen, als zij familieleden tot in de 4e graad zijn of hulpverlening. Degene die curatele aanvraagt of voor wie het wordt aangevraagd, moet in Nederland wonen. Deze persoon hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Wat is het verschil tussen curatele en bewind en/of mentorschap?

Naast curatele is er bewindvoering en mentorschap. Alle drie de maatregelen zijn vooral bedoeld om de personen te beschermen tegen misbruik. Er zijn wel verschillen:

Bewindvoering gaat alleen over financiële belangen.
Mentorschap gaat alleen over persoonlijke belangen.

Curatele is dus de meest vergaande maatregel omdat daar zowel financiële als persoonlijke belangen door een curator behartigd worden. De curator vertegenwoordigt de betrokkene en beschermt hem en zijn geld.

Hoe lang duurt curatele?

Curatele wordt uitgesproken voor onbepaalde tijd. De curator dient periodiek te beoordelen of de maatregel nog passend is of dat er kan worden volstaan met een minder strenge maatregel, zoals bijvoorbeeld bewind en/of mentorschap. Curatele zou kunnen worden opgeheven wanneer wordt aangetoond dat de grond waarop dit uitgesproken is niet meer aanwezig is.

Wat kost curatele en wie moet dit betalen?

Uitgangspunt is dat u de kosten van curatele zelf moet betalen. Als u onvoldoende inkomsten of vermogen hebt om de kosten te betalen, dan vragen wij namens u bijzondere bijstand aan bij de gemeente waar u woont.

De gemeente berekent vervolgens of u draagkracht heeft. Is dit het geval dan betaalt u de kosten (gedeeltelijk) zelf. Is dit niet het geval, dan zal de gemeente de kosten aan u vergoeden.

Kosten

Heeft u iemand in uw omgeving waarbij curatele een goed middel is om diegene te beschermen, kijk dan op onze pagina intake en/of neem dan contact met ons op.

Myrtax Bewindvoering Gezellenlaan 7, 7005 AX Doetinchem
Kvk: 64686663 IBAN: NL37ABNA0589492950
Email: info@myrtax.eu

Bel ons op 0314 - 200 121
Copyright Myrtax Bewindvoering 2021 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design