Privacy statement en disclaimer Myrtax bewindvoering

De website is eigendom van en wordt beheerd door Myrtax Bewindvoering BV. Myrtax Bewindvoering respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Myrtax Bewindvoering draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@myrtax.eu

Verwerking van persoonsgegevens

Website, contactformulier en email
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per email (Hierbij kunt u denken aan naam, email, maar ook andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt).

Bewindvoering, mentorschap en curatele
Myrtax Bewindvoering voert te allen tijde een intake met u als eventuele klant. Voelt u zich prettig bij onze dienstverlening en wilt u daarvan gebruik maken, dan zullen wij u naar bepaalde persoonsgegevens vragen.

Er zal naar de volgende gegevens worden gevraagd:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Burgerlijke staat en eventuele huwelijkse voorwaarden in geval van curatele
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Gegevens gezinssituatie en woonsituatie
 • Gegevens bankrekeningnummer, tenaamstelling en recente afschriften in geval van curatele
 • Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in correspondentie of telefonisch
 • Eventueel contactgegevens van de huisarts (Dit zullen wij alleen met een medische machtiging doen. Met de (medische) machtiging wordt wederom expliciete toestemming gevraagd en zal onderdeel zijn van de uitvoering van de overeenkomst.)

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens

 • Gegevens bankrekeningnummer, tenaamstelling en recente afschriften.
 • BSN nummer, kopie id kaart/ paspoort en machtiging DIGI-D
 • Gegevens over uw inkomsten en uitgaven (waaronder bijvoorbeeld uitkering, salaris, toeslagen, vaste lasten, maar ook gegevens voor de verzekeringen huur/hypotheek)
 • Gegevens over goederen en andere bezittingen.
 • Gegevens over uw schulden, faillissementen, procedures, maatregelen en betalingsregelingen en betreffende documentatie daarover.

Ook is het van belang dat wij bij mentorschap inzicht hebben in het ziektebeeld van u als cliënt.De mentor beslist namelijk over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Op het moment dat de gegevens compleet zijn wordt een verzoek tot onder bewindstelling, curatele of mentorschap per post naar de rechtbank gestuurd. Na de zitting ontvangen wij de beschikking waarin Myrtax Bewindvoering is benoemd tot bewindvoerder, curator dan wel mentor. Hierin staat u als cliënt met naam, voorletters en geboortedatum vermeld evenals het adres.

Wij als bewindvoerder voeren het beheer over onder bewind gestelde goederen. Dit betekent dat de bewindvoerder controleert of u inkomsten ontvangt, uitgaven betaalt, zorgt door dagelijks onderhoud van de goederen, belastingaangifte doet en toeslagen aanvraagt, de administratie van inkomsten en uitgaven bijhoudt en eventueel zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen.

Ook zorgt de bewindvoerder voor een aantekening van het bewind in het kadaster, als er onroerende goederen zijn en in het handelsregister als er een onderneming is.

Myrtax Bewindvoering zal een leef en beheerrekening openen voor de u bij een betreffende bank. Hierbij sturen wij kopie identiteitsbewijs mee en de beschikking waaruit blijkt dat wij benoemd zijn. Bankafschriften van de twee rekeningen gaan rechtstreeks naar Myrtax Bewindvoering

U heeft de mogelijkheid om zelf mee te kijken in BIZON-IBS. Door middel van inlogcodes die u van ons ontvangt kunt u altijd zien hoe de stand van zaken is op uw rekening, wat er is binnen gekomen en wat er is betaald. Indien u niet in de gelegenheid bent om dit te doen, zullen de bankafschriften op uw verzoek naar u worden toegestuurd.

Ook zal Myrtax Bewindvoering de bij hen bekende adressen aanschrijven en verzoeken om alle post naar op te sturen en een actuele opgave te doen van eventuele vorderingen die zij hebben op u als cliënt. Ook instanties als Gemeente, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, UWV etc worden door ons geïnformeerd over de onder bewindstelling.

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Myrtax komt dan ook tenminste een keer per 2 maanden persoonlijk langs. Wij houden de Rechtbank op de hoogte van het verloop van het mentorschap door middel van een evaluatieformulier.

De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene. De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken). En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging). Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid en daarmee ook het gezag over eventuele minderjarige kinderen. Hij kan niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het aangaan van overeenkomsten.

Opname telefoongesprek
Alle inkomende en uitgaande gesprekken worden opgenomen. Dit heeft een paar redenen, ten eerste willen wij onze medewerkers trainen en coachen aan de hand van deze opnames. Ten tweede dienen deze opnames als bewijs richting rechtbank bij eventuele calamiteiten. Deze opnames zullen nooit door Myrtax Bewindvoering aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens dus indien dit noodzakelijk is aan de rechtbank.

Contactgegevens andere relaties
Myrtax Bewindvoering heeft op grond van een overeenkomst of toestemming contactgegevens, zoals naam, email en telefoonnummer van relaties opgeslagen anders dan cliënten.

Dit kunnen derde partijen zijn die noodzakelijk zijn voor de bewindvoering, curatele of mentorschap, maar dit kunnen ook contactgegevens zijn van leveranciers van Myrtax Bewindvoering.

Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leverancier te voldoen verstrekt zij aan Myrtax Bewindvoering een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met u in contact te kunnen treden;
 • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, het zo goed mogelijk uit voeren van de bewindvoering, mentorschap dan wel curatele;
 • contact op te nemen met een (behandelend) arts indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden als bewindvoerder, mentor dan wel curator;
 • om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
 • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen van Myrtax Bewindvoering;
 • facturatie van Myrtax Bewindvoering aan u;
 • om te voldoen aan eventuele andere wettelijke verplichtingen die behoren bij een bewindvoering en mentorschap, zoals audits, rekening en verantwoording en 5-jarige evaluatie;
 • uitvoeren van een overeenkomst of in contact treden met onze leveranciers;
 • het beveiligen, verbeteren van de website en dienstverlening van Myrtax Bewindvoering.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover    daarvoor expliciet toestemming verleend.

U dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens wij niet met u in contact kunnen treden. Tevens kan Myrtax Bewindvoering zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de bewindvoering, mentorschap, en curatele hierboven beschreven, geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst. Wij kunnen dan bijvoorbeeld geen goed beeld vormen, nader ondersteunen en handelen als bewindvoerder, mentor of curator in lijn met uw belangen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om persoonsgegevens te verwijderen, echter bestaat er een bewaartermijn voor 7 jaren voor eigen administratie en verantwoording aan de Rechtbank. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, bezwaar en het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Mochten er nog andere wettelijke verplichtingen bestaan dan is Myrtax Bewindvoering hieraan gehouden.

Myrtax Bewindvoering zal binnen 4 weken reageren op een van de bovenstaande verzoeken.

Ook kunt u vragen met betrekking tot het privacy statement aan info@myrtax.eu zenden.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens
Myrtax Bewindvoering verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uitsluitend gegevens verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Tussen Myrtax Bewindvoering en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens.

Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Myrtax Bewindvoering worden toegezien op de naleving daarvan. Myrtax Bewindvoering werkt met de volgende partijen samen:

IBS/Bizon/ Onview

Vanwege de wettelijke verplichtingen, maar ook de goede uitoefening van de overeenkomst, de beschikking en andere taken als bewindvoerder, curator dan wel mentor is het belangrijk om een compleet dossier van intake tot afsluiting, correspondentie en communicatie onder te brengen in een software programma.

Voicedata

Voicedata is onze telefonieaanbieder en heeft toegang tot de opgenomen en opgeslagen telefoongesprekken die zijn gevoerd.

Confirm

Wat betreft de kwaliteitsnormen, wordt er bij Myrtax Bewindvoering elk jaar een audit uitgevoerd, door een accountantskantoor. Dit doet voor ons Confirm. Uitkomsten zullen worden opgestuurd naar het Kwaliteitsbureau van de Rechtbank. 

CPUfix 

CPUfix is onze ICT beheerder. Zij verzorgen maandelijks de controle van het netwerk, de computers en de beveiliging.

Timeless Design

Timeless Design is de partij die voor Myrtax Bewindvoering de hosting van de website aanbiedt.

Advocatenkantoor Zumpolle Utrecht

Zij handelen zaken af voor u als onze cliënt indien handelingen door een advocaat moeten worden verricht. Hierbij gaat het vaak om een afwijzing van een aanvraag van bijzondere bijstand of een ander conflict.

SB Post

Zij verzorgen het halen en brengen van onze post.

NBP, Nederlandse Branche Polis

Het NBP is een soort verzekeringsagent die maatverzekeringen voor u als cliënt verzorgt. U kunt hierbij denken aan een aansprakelijkheids-, inboedel- dan wel uitvaartverzekering.

Intern
Soms kan de informatie intern gedeeld worden. Er wordt uitsluitend toegang verschaft aan die medewerkers voor wie ter uitvoering van de overeenkomst deze toegang tot persoonsgegevens noodzakelijk is. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. De toegang tot persoonsgegevens zal tot het minimum worden beperkt.

Bewaren persoonsgegevens

Het uitgangspunt is dat Myrtax Bewindvoering persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart.

Mocht u contact met ons hebben opgenomen via het contactformulier of email dan zal, indien u geen klant bij ons bent of wordt, deze email of het ingevulde contactformulier met uw vraag worden verwijderd als deze is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging.

Myrtax Bewindvoering is echter vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens langer te bewaren. Er bestaat een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het bewindvoerder, mentorschap en curatelestelling.

Er bestaat tevens een fiscale bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Myrtax Bewindvoering zoals de administratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Als het gaat om potentiële leveranciers, dan zullen bedrijfsnaam, naam telefoonnummer en email van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, kvknummer en btwnummer.

Overige organisatorische maatregelen

Registerplicht
Om aantoonbaar te maken wij aan de privacywetgeving voldoen, houden wij een register van verwerkingsactiviteiten bij. Het register van verwerkingsactiviteiten is een opsomming van de belangrijkste informatie over verwerkingen van persoonsgegevens. Het register bevat dus geen beschrijving van de persoonsgegevens zelf.

Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

 • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;
 • De doelen van de verwerking;
 • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
 • Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;
 • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;
 • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Datalekprocedure
Een inbreuk in verband met persoonsgegevens, beter bekend als een datalek, is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

In beginsel moet ieder datalek binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld. Alleen die datalekken waarbij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zijn uitgezonderd van de meldplicht.

Een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) wordt onverwijld gemeld aan betrokkene(n) als die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van deze natuurlijke personen, tenzij dat een onevenredige inspanning vergt. In dat geval verzorgt Mytrax Bewindvoering een openbare mededeling.|

De openbare mededeling wordt gedaan in eenvoudige en duidelijke taal en met vermelding van de aard en de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk voor u als betrokkene, alsmede de contactgegevens van de medewerker bij Mytrax Bewindvoering voor de afhandeling van de inbreuk.

Mytrax Bewindvoering behoeft u niet te informeren indien:

- Passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld in de vorm van versleuteling van de gegevens;
- Achteraf maatregelen zijn genomen waarmee de vastgestelde risico’s voor u als betrokkene zijn weggenomen;

- De mededeling aan u als betrokkene onevenredig veel inspanning zou kosten. In dat geval kan de gemeente volstaan met een openbare mededeling.

Verder hoeft een datalek niet te worden gemeld wanneer het achterwege blijven van die melding noodzakelijk is ter waarborging van: de nationale veiligheid; landsverdediging; de openbare veiligheid; de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, en de tenuitvoerlegging van straffen; andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat; de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures; de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen; een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag; de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen; de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Van alle datalekken, ongeacht de meldplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de informatieplicht aan u als betrokkene zal een register worden bijgehouden.

Myrtax Bewindvoering heeft met haar medewerkers duidelijke afspraken gemaakt inzake de verwerking van de gegevens. Tevens geldt voor haar medewerkers een geheimhoudingsplicht en hebben wij een clean desk policy.

Privacy by design en default

Het is belangrijk om van tevoren na te denken over de beveiliging van persoonsgegevens en deze beveiliging bij het opstarten van in systeem aan te passen. Hierbij hoort eveneens het optimaliseren van de beveiliging en het rekening houden met dataminimalisatie.

Daarnaast zal er door middel van systeeminstellingen maximale privacy worden gewaarborgd. Onderdeel van privacy bij default is het opstellen van dit privacy beleid en het integreren van de privacy binnen de organisatie. Ook hierbij is het belangrijk dat alleen noodzakelijke gegevens voor het doel van de verwerking worden verzameld en dat enkel indien noodzakelijk gegevens worden gedeeld binnen, maar ook buiten de organisatie.

Technische maatregelen

Myrtax Bewindvoering voert al haar werkzaamheden uit via de servers van haar partners. Deze partijen zorgen voor een optimale beveiliging van uw gegevens. Tevens zorgt de ICT partner van Myrtax Bewindvoering voor een optimale beveiliging van de computers waar gebruik van wordt gemaakt.

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de door Myrtax Bewindvoering geëxploiteerde website, www.myrtax.nl en emailverkeer. Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Myrtax Bewindvoering geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Myrtax Bewindvoering is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Myrtax Bewindvoering is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies

Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met uw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan uw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je uw webbrowser afsluit.

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld.

Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.myrtax.nl

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist.

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van u nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Contactgegevens

 

Myrtax Bewindvoering BV
Postbus 822
7000 AV Doetinchem
0314-200121
info@myrtax.eu
www.myrtax.nl

Myrtax Bewindvoering Gezellenlaan 7, 7005 AX Doetinchem
Kvk: 64686663 IBAN: NL37ABNA0589492950
Email: info@myrtax.eu

Bel ons op 0314 - 200 121
Copyright Myrtax Bewindvoering 2021 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design